Säästa koostootmisjaamaga kuni 35 %

Säästa koostootmisjaamaga kuni 35 %

Tasuvusaeg alates 1,5 aastast

Küsi pakkumist

Miks CHP?

Miks CHP ehk soojuse- ja elektrienergia koostootmine?

Kujuta ette, et Sul on käes ilus, punane ja pealtnäha mahlane õun. Sa võtad sellest ühe ampsu ning ülejäänud viskad lihtsalt minema. Milline raiskamine! Kahjuks on see reaalsus, kuidas elektrienergiat tänasel päeval tsentraalsetes elektrijaamades toodetakse. Ligikaudu kaks kolmandikku energiast läheb lihtsalt kaduma.

Nüüd kujutle, et Sa sööd ära terve õuna, väljaarvatud südamiku. Sellist pilti võib ette kujutata tootes energiat lokaalse soojus- ja elektrienergia koostootmise tehnoloogial.

Seoses pidevalt kasvavate elektri- ja soojusenergiahindadega tuleb mõelda, kuidas neis tingimustes säilitada minimaalsed energiakulud nii täna kui ka kümne aasta pärast. Samuti tuleb paralleelselt arvesse võtta energiasäästu tagavate seadmete maksumust, tarbimise iseärasusi, ilmastikuolusid ning elektri- ja soojusenergia kvaliteeti. Kvaliteetne energia tagab ohutuse, sajaprotsendilise elektri- ja soojusenergia varustuskindluse, ökonoomsuse, keskonnasõbralikkuse ning seadmete pika eluea.

Suurematel laiuskraadidel paiknevad ühiskonnad tarbivad märkimismäärvsetes kogustes soojusenergiat, mis kulub hoonete küttele, tarbevee soojendamiseks ja muuks. Kütmisel on majanduslikel kaalutlustel alati eelistatud muud küttesüsteemid, kui elektrienergiaga talitlevad lahendused tingituna selle kallidusest

Elektrienergia tootmine soojusjaamadest tsentraliseeritult toimub aga väga väikesel kasuteguril (30-40%), mille tõttu on tihedamalt asustatud piirkondades kasutusel suured elektri- ja soojusenergia koostootmisjaamad, millede kasutegur läheneb juba 90%-ni.  Suuremast kasutegurist tingituna ammendatakse samast kütuse kogusest sisuliselt kaks korda rohkem kasulikku energiat, millega saavutatakse oluline primaarenergia (puit, põlevkivi, kivisüsi, maagaas jt) kokkuhoid.

Suurtes kohalikes võrkudes eksisteerivad aga vananenud taristust tingituna suured energiakaod (kuni 16%). Suurest võrgust tingituna on ka vajalik teha suuri investeeringuid nende arendusse, mis mõjutab omakorda soojusenergia lõpphinda tarbijale.

Kohaliku mikrokoostootmisjaama rajamiseks piisab olemasoleva hoone soojus-ja elektrisüsteemi marginaalsetest uuendustest, millega on võimalik viia selle energiatarbimine suuresti üle kohalikule keskkonnasäästlikule tootmisele.

Kohalikult toodetud elektrienergialt on võimalik saavutada sääst nii elektrienergias kui ka selle võrra vähenenud võrgutasudes seda samal ajal ligi 96% kasuteguriga ning marginaalsete kadudega talitledes.

EnergiaProfi poolt pakutavad soojuse ja elektri koostootmisjaamad on täisautomaatsed maagaasil töötavad seadmed, mille toimimist on võimalik jälgida ning juhtida reaalajas oma arvutist või nutiseadmest. Väikesemõõtmeline mürasummutuskestas paiknev komplektlahendus võimaldab seadmed paigaldada hoonesse minimaalseid ümberehitusi tehes. Juba paigaldatud seadmed on end tõestanud kui töökindlate seadmetena, mille iseseisvaks toimimiseks tuleb neid vaid iga 6 500- 10 000 tunni järel hooldada. Kaasaegne mürasummutustehnoloogia tagab, et seade saab toimida 24/7 peaaegu märkamatult.

Tehnilised ja majanduslikud eelised teiste tehnoloogiate ees

Lokaalsete tootmisseadmete puhul on laialt levinud päikese- ja tuuleenergial toimivad lahendused, mis on küll keskkonnasõbralikud, kuid piirid seavad tuule ja päikese juhuslikkus, mille tõttu ei suuda need allikad täielikult energiavajadust katta. Erinevalt päikese- ja tuuleenergiale on maagaasil põhinevad mikrotootmisseadmed oluliselt paremini juhitavad ning tagavad stabiilse energiavarustuse ka kõige külmematel ning pimedamatel aegadel.

Maasoojuspumbad tagavad küll madalamad soojakulud, kuid nende maksumus on suur, tasuvusaeg pikk ning seadmete kasutegur sõltub tugevalt pinnase iseärasustest, kuhu seade paigaldatakse.

Suureenergeetikas laialt kasutatud puiduhakkel töötavad koostootmisjaamad on investeeringu mahult märkimisväärselt kallimad ning muutuvad kasumlikuks alles suurematel võimsustel Seda eelkõige asjaolust, et kasutatav tehnoloogia on oluliselt keerulisem ning nõuab pidevat jälgimist.

Tänasel päeval ei ole veel välja mõeldud ka uut turuküpset tehnoloogiat, mis suudaks rahuldada kasvavat energiatarbimist ning samal ajal konkureerida teiste tootmistehnoloogiatega majandusliku otstarbekuse poolest.

Maagaasil töötavad elektri- ja soojusenergia koostootmisjaamad toimivad sisepõlemismootori tehnoloogial, mis on tehniliselt lihtsad ning väga töökindlad. Moodullahenduse õigel dimensioneerimisel on oodatav tasuvusaeg alates 1,5 aastat, mis ületab seadme oodatavat eluiga kordades.

Lahenduse standardsus ning lihtsus tagab kuni 35% säästu energiakuludelt vähendades samaaegselt mõjusid keskkonnale

 

 

 

 

 

RMG Cargo